YKSITYISYYDENSUOJA-PERIAATTEEMME

SISÄÄNRAKENNETTU YKSITYISYYDENSUOJA

Kuluttajien yksityisyyden suoja on Nielsenille ensisijaisen tärkeää. Käytämme toiminnassamme pääasiassa demografisia ja yhdistettyjä tietoja, joista emme voi suoraan tunnistaa henkilöitä. Silloin kun säilytämme tiettyjä henkilöitä koskevia tietoja, rajoitamme niihin pääsyä asianmukaisesti. Sisäiset käytäntömme ja menettelymme noudattavat sovellettavia lakeja ja alan kansainvälisiä standardeja. Ne myös noudattavat sisäänrakennetun yksityisyydensuojan periaatteita – eli olemme sitoutuneet sisällyttämään asianmukaisen yksityisyydensuojan osaksi tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelua ja toteutusta.

Näissä tietosuojaperiaatteissa kuvattuja käytäntöjä noudatetaan Nielsen-konserniin kuuluvissa yhtiöissä ympäri maailman. Lisätietoa Nielsen-yritysryhmästä saat ottamalla yhteyden Nielsenin yksityisyyden suojasta vastaavaan osastoon.

Olemme ottaneet käyttöön kuluttajaystävälliset, helposti löydettävät ja käytettävät työkalut yksityisyyden suojan hallintaan. Lisäksi mikäli asut EU:n alueella tai muussa valtiossa, jossa sovelletaan samankaltaista lainsäädäntöä, sinulla voi olla seuraavat tietojesi käyttöä koskevat oikeudet:

Me uskomme tietojen vastuulliseen hallintaan, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan omia käytäntöjämme ja noudattamaan toimialojemme korkeimpia standardeja.

Katso oikealla olevasta Yksityisyystiedot-sivupalkista lisätietoa Nielsenin eri liiketoiminta-alueiden noudattamista nimenomaisista menettelyistä.

Nielsenin yksityisyydensuojaperiaatteisiin kuuluvat:

Kun kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme, arvioimme niiden mahdollisen vaikutuksen henkilötietoihin ja sisällytämme asiaankuuluvat yksityisyydensuojakeinot tietojen käsittelytoimintoihimme ottaen huomioon alla kuvatut muut yksityisyydensuojaperiaatteet.

Olemme sitoutuneet hallussamme olevien tietojen vastuulliseen hallintaan ja noudattamaan kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja, jotka säätelevät henkilöitä koskevien tietojen keräämistä, käyttämistä ja paljastamista. Nielsenin sisäinen yksityisyydensuojatiimi valvoo sovellettavien tietosuojalakien noudattamista, niitä itsesäätelyohjelmia, joihin osallistumme, sekä sisäisiä tietosuojakäytäntöjämme. Käytämme työkaluja ja menetelmiä, jotka on suunniteltu estämään henkilöiden tunnistamisen raporteistamme, ja suoritamme toimenpiteitä estääksemme keräämiemme tietojen käyttämisen tavoilla, joita ei ole kerrottu henkilöille ja/tai jotka voisivat vaikuttaa heihin haitallisesti.

Nielsen osallistuu seuraaviin itsesäätelyohjelmiin integroidulle Nielsen Marketing Cloud -alustallemme:

Lisätietoa Nielsen Marketing Cloudin yksityisyydensuojakäytännöistä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tavoista, joilla Nielsen kerää ja käyttää henkilötietojasi, tai mikäli haluat käyttää henkilötietojasi koskevia laillisia oikeuksiasi (sisältäen soveltuvissa tapauksissa oikeuden tietoihin pääsyyn, poistamiseen tai siirrettävyyteen), ota yhteys meihin. Voit myös ottaa yhteyden kotimaasi tietosuojaviranomaiseen soveltuvissa tapauksissa.

Nielsen kerää henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Ilmoitamme selkeällä tavalla siitä, mitä tietoja keräämme ja kuinka käytämme niitä. Annamme mahdollisuuden tietojen keruutamme koskeviin valintoihin sinä ajankohtana ja siinä asiayhteydessä, joka on kerättävien tietojen arkaluontoisuuteen nähden asianmukaista. Kuluttajapaneelien osallistujilta ja kyselyihin vastaajilta pyydetään heidän tietojensa käsittelemistä koskeva suostumus, ja he voivat peruuttaa osallistumisensa milloin vain. Henkilöillä on myös mahdollisuus kieltää verkossa ja mobiilialustoilla tapahtuva tietojen keräämisemme milloin vain.

Työskentelemme jatkuvasti ylläpitääksemme keräämiämme henkilötietoja niiden täydellisyyden, virheettömyyden, asiaankuuluvuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Monet yksityisyyslait vaativat yhtiöitä määrittelemään henkilötietojen käytölleen oikeudellisen perusteen. Nielsen on määrittänyt erilaisia oikeudellisia perusteita eri käsittelytavoille. Lähes jokaisessa tapauksessa oikeudellinen perusteemme henkilötietojen käsittelyyn on kuitenkin yksi seuraavista:

Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti rajoitamme henkilötietojen keräämistä siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista, siten että voimme johtaa niistä merkityksellisiä ja täsmällisiä mittauksia ja näkemyksiä.

Rajoitamme pääsyn henkilötietoihin sekä niiden käytön niihin Nielsenin kumppaneihin ja palveluntarjoajiin, joilla on siihen perusteltu liiketoiminnallinen syy. Olemme asettaneet tietojensäilytyskäytännöt rajoittaaksemme henkilötietojen säilytysaikaa.

Tarjoamme henkilöille kohtuullisen mahdollisuuden pääsyyn Nielsenin hallussaan pitämiin heitä koskeviin tietoihin sekä mahdollisten virheellisten tietojen korjaamiseen. Sovellettavan lainsäädännön salliessa annamme henkilölle myös mahdollisuuden pyytää Nielsenin hänestä säilyttämien henkilötietojen poistamista tai pysyvää anonymisointia, tai että kopio häntä koskevista tiedoista toimitetaan hänelle tai siirretään muulle osapuolelle.

Noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, joka määrää lapsista kerättävistä henkilötiedoista. Kun keräämme henkilötietoja lapsista, teemme sen vanhempien suostumuksella, jonka he voivat peruuttaa milloin tahansa.

Noudatamme sovellettavia paikallisia lakeja, jotka koskevat henkilötietojen siirtämistä yli rajojen ja rajat ylittävää tietoihin pääsyä.

Emme myy tietoja, joista henkilöt ovat suoraan tunnistettavissa, ja kiellämme sopimuksissamme asiakkaitamme uudelleentunnistamasta meidän heille toimittamiemme anonymisoitujen tietojen henkilöitä (esim. yleisötilastot). Lisäksi kiellämme sopimuksellisesti tietojemme vastaanottajia käyttämästä niitä luottoa, vakuutusta, asumista, rekrytointia tai muuta henkilöön kohdistuvaa oikeusvaikutusta koskevien päätösten tekemiseen. Vaadimme sopimuksellisesti palveluntarjoajia, joilla on pääsy tietoihimme, säilyttämään ne tietoturvallisella tavalla ja käyttämään niitä vain niiden palvelujen toimittamiseen, jotka heidän sopimuksen mukaan tulee toimittaa. Toimitamme tietoja valtiollisille ja lainvalvontaviranomaisille sovellettavan lainsäädännön vaatimassa laajuudessa Nielsenin oikeudellisten etujen suojaamiseksi sekä tarvittaessa muiden terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi.

Toteutamme monikerroksisia organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu hallinnassamme olevien henkilötietojen suojaamiseen. Näihin kuuluvat muiden ohella: tietoihin pääsyn rajoittaminen; teknisten toimenpiteiden, kuten palomuurien, salauksen, haittaohjelmien estotoimien ja tunkeutumisen havaitsemisen käyttö; monia eri oikeudellisia vaatimuksia vastaavien käytäntöjen ylläpitäminen; sekä työntekijöidemme saattaminen vastuuseen turvallisten tietojenkäsittelykäytäntöjen ylläpitämisestä ja sisäisten käytäntöjemme noudattamisesta. Yhtiössämme toimii maailmanlaajuinen pätevien tietoturva-ammattilaisten organisaatio, ja suoritamme säännöllisesti järjestelmätestejä ja hallintajärjestelmiemme päivityksiä pysyäksemme muuttuvan teknologian ja tietoturvauhkien tasalla.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan toimintavaltioidemme erilaisia kulttuureita ja paikallisia lakeja.

Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä koskien tätä tietosuojailmoitusta, tai haluat keskustella EU:n tietosuojavastaavaamme kanssa, ota meihin yhteyttä (privacy.department@nielsen.com). Voit myös lähettää meille kirjeen seuraaviin osoitteisiin:

EU-maat:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Muut maat:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Yksityisyydensuojaa koskevat kysymykset voi myös lähettää suoraan osoitteeseen:
privacy.department@nielsen.com.