Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”https://www.qa.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-07-08T14:23:29.059-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Ingangsdatum: Augustus 2014

Lees alstublieft de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door.

THE NIELSEN COMPANY (US), LLC kantoorhoudende te 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, VERENIGDE STATEN (“Nielsen”) vereist dat alle bezoekers van deze website die eigendom is van, wordt geëxploiteerd door, in licentie is gegeven aan, en wordt beheerd door Nielsen (de “Site”) zich houden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de Site geeft u aan kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt, dient u de Site niet te gebruiken. De term “u” of “uw” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van de Site. Nielsen behoudt zich te allen tijde het recht voor elk aspect van de Site te veranderen, tijdelijk op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van site functies, gegevensbestanden of inhoud. Nielsen kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten en/of uw toegang tot een gedeelte of de gehele Site beperken zonder u daarover voorafgaand in kennis te stellen, of zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De bepalingen en algemene voorwaarden van Nielsen’s klantenserviceovereenkomst met betrekking tot enig gedeelte van de Site zullen prevaleren in het geval die bepalingen in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

Beperkingen betreffende het Gebruik

Alle web-producten en diensten, informatie, materialen, gegevens, beelden, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden en andere onderdelen op de Site (de “Inhoud”) zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn het eigendom van, of worden beheerd door Nielsen, tenzij anders vermeld. Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud op de Site kan het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten en intellectuele eigendomsrechten van Nielsen of derden schenden. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn. De Inhoud van de Site mag op geen enkele wijze aangepast, gekopieerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, op een website geplaatst, gedecompileerd, of overgedragen worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nielsen. De Inhoud van de Site wordt uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruikt. 

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

De Inhoud van de Site is onderworpen aan “BEPERKTE RECHTEN.” Het gebruik, de verveelvoudiging of de openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen zoals uiteengezet in FAR52.227-14 en DFAR252.227-7013 e.v. of opvolgende regelgevingen. Gebruik van de Inhoud door de Amerikaanse overheid vormt erkenning van Nielsen’s eigendomsrechten op de Inhoud.

Auteurswet Digitale Millennium (Digital Millennium Copyright Act)

Nielsen heeft zich als Dienstverlener (“Service Provider”) geregistreerd en heeft overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet Digitale Millennium (de “Wet”) bij het Amerikaanse Auteursrechtenbureau (United States Copyright Office) een gemachtigde benoemd en zal een beroep doen op de wettelijke bescherming die de Wet biedt. Nielsen behoudt zich het recht voor elke Inhoud die op de Site opgenomen of geplaatst is en die een vermeende schending van het auteursrecht van een derde betreft, te verwijderen. Correspondentie aan Nielsen over een vermeende schending van een auteursrecht op een Nielsen-Site dient u te richten aan Nielsen’s General Counsel, 85 Broad Street, New York, New York 10004, V.S., tel. +1 646 654 5000.

Beperking van Aansprakelijkheid 

NIELSEN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR EVENTUELE SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR MATERIALEN OF SOFTWARE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBREKKIG FUNCTIONEREN, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN FUNCTIONEREN OF VERZENDINGEN, COMPUTERVIRUSSEN OF DEFECTE LIJNEN. NIELSEN KAN TEN OPZICHTE VAN U OF EEN DERDE NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR EVENTUELE SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, VERTROUWENS, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE DIE HET GEVOLG IS  VAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE MATERIALEN IN OF SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DEZE SITE, ZELFS INDIEN ER SPRAKE IS VAN NALATIGHEID EN/OF ZELFS INDIEN NIELSEN OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN NIELSEN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH ZOU KUNNEN VOORDOEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS MOGELIJKERWIJS NIET OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT EEN DERGELIJKE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT. NIELSEN’S VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIG VERLIES, SCHADE, EN RECHTSVORDERINGEN (OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD [INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID EN RISICOAANSPRAKELIJKHEID], OF ANDERSZINS) IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U BETAALD HEEFT OM TOEGANG TOT DEZE SITE TE VERKRIJGEN.

Inzendingen

U verleent hierbij aan Nielsen het gebruiksrecht op alle opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische afbeeldingen of andere informatie die u via de Site aan Nielsen heeft ingezonden (tezamen, de ‘Inzending’ genoemd). Nielsen is niet verplicht een Inzending vertrouwelijk te behandelen, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ideeën van welke aard dan ook voor haar zakelijke activiteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën met betrekking tot producten of reclame) en is niet aansprakelijk voor eventuele gelijkenissen die zich voordoen in toekomstige Nielsen activiteiten of Inhoud.  Met uitzondering van hetgeen aan het eind van deze paragraaf wordt uiteengezet, heeft Nielsen het recht om de Inzending voor willekeurige commerciële of andere doeleinden te gebruiken, zonder dat u of degene die de Inzending heeft ingediend daarvoor een vergoeding verschuldigd is. U gaat ermee akkoord om Nielsen tegen eventuele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik of de distributie van deze materialen te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen. Bovendien verleent u Nielsen het recht om uw naam in verband met de reproductie of distributie van dergelijk materiaal te gebruiken.

Persoonlijke gegevens die via de Site worden ontvangen worden vrijwillig door een bezoeker van de Site verstrekt en zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u inzendt, en dat u, en niet Nielsen, volledig verantwoordelijk bent voor het bericht, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, oorspronkelijkheid en auteursrecht. Het is verboden om illegaal, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, of andere onwettig materiaal via deze site te publiceren of te verzenden. Indien van toepassing behoudt Nielsen zich het recht voor berichten te verwijderen, verplaatsen of bewerken die zij, naar eigen goeddunken, beledigend, lasterlijk, obsceen, in schending met auteurs- of handelsmerkrechten, of anderszins onaanvaardbaar acht, en u doet afstand van welke morele rechten dan ook die u zou kunnen hebben ten aanzien van op voor u onaanvaardbaar aangepast of gewijzigd materiaal.

Jurisdictie

Tenzij anders bepaald, is alle Inhoud op de Site uitsluitend bedoeld om informatie over Nielsen en diens diensten beschikbaar te maken. Nielsen beheert en exploiteert de Site en garandeert niet dat de Inhoud van deze Site geschikt of bruikbaar is op andere locaties. Andere Nielsen sites kunnen mogelijk buiten de Verenigde Staten worden beheerd en geëxploiteerd en kunnen onderworpen zijn aan het recht van het land waarin ze worden beheerd en geëxploiteerd. Als u gebruikmaakt van de Site vanuit een andere locatie dan de locatie van waaruit de site wordt beheerd en geëxploiteerd, dient u zich te houden aan de toepasselijke plaatselijke wetgeving.

Afwijzing van Aansprakelijkheid

De Inhoud op de Site kan technische onnauwkeurigheden of type fouten bevatten. Ook kan Nielsen te allen tijde wijzigingen of verbeteringen op de Site aanbrengen. DE INHOUD OP DE SITE WORDT “ZOALS HET IS” (“AS IS”) EN “ZOALS BESCHIKBAAR” GELEVERD, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORZOVER DAT IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT.  NIELSEN WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, HET NIET INBREUK MAKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. NIELSEN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE INHOUD ONONDERBROKEN GOED ZULLEN FUNCTIONEREN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SITE, OF DE SERVERS WAAROP ZE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVATTEN. NIELSEN VERLEENT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OP DE SITE WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, OF ANDERSZINS. NIELSEN VERPLICHT ZICH ER NIET TOE OM HET MATERIAAL OP DE SITE BIJ TE WERKEN. U (EN NIET NIELSEN) DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE EVENTUEEL NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJKERWIJS NIET OP U VAN TOEPASSING, VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT. BOVENDIEN GELDT DAT informatie OP DE SITE alleen bedoeld is voor informatieve doeleinden EN OP DEZE INFORMATIE MAG geen beroep worden gedaan voor welk doel dan ook. Nielsen is niet aansprakelijk voor enig resultaat AL DAN NIET verkregen ALS GEVOLG VAN het gebruik van de informatie op de SITE.

Elke verwijzing naar Nielsen of de informatie die voor commerciële doeleinden op de SITE is opgenomen, met inbegrip van HET CITEREN DAARVAN IN reclame, verkoop ONDERSTEUNDENDE of andere MARKETINGMATERIALEN, is ten strengste verboden.

Beëindiging

Nielsen of u kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen. U kunt deze overeenkomst beëindigen door alle materialen die u via de Site heeft verkregen en alle bijbehorende documentatie, kopieën en geïnstalleerde materialen te vernietigen. Nielsen kan deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen als zij van oordeel is dat u een van deze bepalingen of voorwaarden heeft geschonden. Bij beëindiging van deze overeenkomst moet u alle materialen die u via deze Site hebt verkregen zowel als alle bijbehorende documentatie, kopieën en geïnstalleerde materialen vernietigen. Na beëindiging van deze overeenkomst heeft u zonder schriftelijke toestemming van Nielsen geen recht op toegang meer tot deze Site. Nielsen behoudt echter wel alle rechten, inclusief alle auteursrechten en het recht om Inzendingen te gebruiken zoals hier uiteen is gezet, en de beperkingen op het gebruik en de behandeling van de Inhoud blijven volledig van kracht.

Gelinkte Sites

Op de Site bevinden zich links naar andere sites die niet door Nielsen worden onderhouden. Nielsen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites en doet geen enkele toezegging met betrekking tot de inhoud of juistheid van die andere sites, de meningen die daar verkondigd worden, of de andere links die zich op die sites bevinden. Het opnemen van een link naar dergelijke sites impliceert niet dat Nielsen de sites of de producten of diensten waarnaar verwezen worden ondersteunt. Nielsen kan een link te allen tijde beëindigen. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op dergelijke sites kunnen afwijken van die welke van toepassing zijn op de Site. Indien u besluit een site van een derde partij die gelinkt is aan de Site te openen, dan doet u dit volledig op eigen risico en Nielsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke site.

Beleid voor Links en Logo’s

Door via een link een van de pagina’s op de Site te openen, stemt u ermee in zich te houden aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Met uitzondering van hetgeen hieronder is bepaald, verbiedt Nielsen om de Site in het cachegeheugen van de computer op te slaan, ongeoorloofde hypertext links naar de Site te gebruiken of op websites te plaatsen en de Inhoud die via de Site beschikbaar is op een andere site te plaatsen. U kunt de Site alleen openen via de link op de startpagina van de Site of een speciale gateway-pagina. Een gateway-pagina is een willekeurige pagina die als eerste en voornaamste pagina fungeert als startpunt voor een aanzienlijke hoeveelheid inhoud. Links kunnen uitsluitend uit tekst bestaan, bijvoorbeeld “Nielsen.” Afbeeldingen van het Nielsen-logo kunnen alleen worden gebruikt met het doel een link te bewerkstelligen en kunnen alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nielsen. Als u hiervoor toestemming wilt vragen of als u op een andere dan de in de voorafgaande paragraaf toegestane wijze een link naar de Site wilt plaatsen kunt u een verzoek indienen bij Nielsen Global Communications, 85 Broad Street, New York, New York, Verenigde Staten, 10004 Tel: + 1 646 654 5000. Door een link naar de Site te plaatsen geeft u aan dat u erkent en ermee instemt dat, anders dan hierin uiteengezet, alle rechten op de handelsmerken of dienstmerken van Nielsen die op de Site worden gebruikt, de Inhoud die op de Site wordt weergegeven en het ontwerp van de Site eigendom zijn van Nielsen. U mag geen onjuiste voorstelling geven van uw relatie met Nielsen of valse of misleidende indrukken over Nielsen wekken. De links naar de Site mogen niet dusdanig worden gebruikt dat ze  impliceren of de suggestie wekken dat u, uw website of uw goederen en diensten door Nielsen worden goedgekeurd of ondersteund (tenzij Nielsen dit afzonderlijk schriftelijk met u is overeengekomen). Nielsen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke inhoud dan ook die zich op uw website bevindt. U stemt ermee in Nielsen te vrijwaren en te verdedigen tegen alle tegen Nielsen gerichte rechtsvorderingen die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Uw website mag geen enkele link op welke pagina dan ook of enig andere inhoud of materialen bevatten die als lasterlijk, obsceen of illegaal zouden kunnen worden opgevat, of die op enige wijze inbreuk maken op rechten van derden, deze rechten schenden of aanzetting daartoe geven of op andere wijze inbreuk maken op zulke rechten. Nielsen behoudt zich het recht voor u te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken alle links of een specifieke link van uw website naar de Site te verwijderen. Dit is niet bedoeld als een licentie, maar als u zich aan de bovenstaande voorwaarden houdt, geeft Nielsen u toestemming de naam “Nielsen” uitsluitend te gebruiken voor het instellen van een link naar de Site zoals hieronder uiteen wordt gezet. Met uitzondering van de beperkte toestemming om de naam “Nielsen” te gebruiken zoals uiteengezet in deze paragraaf, kunt u geen enkel handels- of dienstmerk van Nielsen gebruiken voor andere doelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nielsen. Nielsen kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, zonder opgave van reden, de verleende toestemming om de naam “Nielsen” te gebruiken en uw recht om naar pagina’s op de Site te linken intrekken. In het geval een dergelijk verzoek wordt gedaan, stemt u ermee in alle links naar de Site onmiddellijk te verwijderen en de naam “Nielsen” niet meer te gebruiken met als doel links te bewerkstellingen. Daarna is voor alle toekomstige links naar de Site de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nielsen vereist. Nielsen behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot links te allen tijde te wijzigen. Door de links naar de Site te blijven gebruiken, stemt u ermee in zich te onderwerpen aan deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot links en deze na te leven, evenals andere juridische gebruiksbepalingen en voorwaarden op de Site, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

Diversen

Nielsen kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen door deze publicatie aan te passen. Door nu, of na het bekendmaken van de wijzigingen of aanpassingen, gebruik te maken van de Site geeft u aan dat u met dergelijke aanpassingen of wijzigingen instemt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat van Illinois en de Verenigde Staten, zonder toepassing van de beginselen van het conflictenrecht. Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan zal dat gedeelte van de rest worden afgescheiden zonder dat dit van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Mogelijk bewijs van het gebruik van de Site voor illegale doeleinden zullen worden gemeld aan de rechtshandhavende autoriteiten. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Site.

{“order”:0,”name”:”smartlist_42b0″,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/smartlist”},”children”:null}