Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-07-08T14:26:50.748-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

W efekcie z dniem: 13 sierpień, 2014

Prosimy dokładnie przeczytać poniższe warunki korzystania.

Firma NIELSEN COMPANY(US), LLC (Sp. z o.o.), mieszcząca się przy 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, W STANACH ZJEDNOCZONYCH (“Nielsen”), wymaga, aby wszystkie osoby odwiedzające niniejszą Witrynę, która jest własnością prowadzoną, licencjowaną i kontrolowaną przez Nielsena (dalej zwaną „Witryną”), przestrzegały następujących Warunków korzystania. Wchodząc na Witrynę i używając jej, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie powinien korzystać z Witryny. Słowa „użytkownik” i „użytkownika” odnoszą się do osoby korzystającej z Witryny lub przeglądającej ją. Nielsen ma prawo w każdej chwili zmienić, zawiesić lub zaprzestać dowolny aspekt Witryny, łącznie z dostępem do którejkolwiek funkcji, bazy danych lub treści. Nielsen ma również prawo, bez uprzedniego zawiadomienia lub bez jakiejkolwiek szkody, nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi jak też / bądź ograniczyć dostęp użytkownika do niektórych części Witryny. Zasady i warunki umowy o usługi pomiędzy Nielsenem a klientem odnoszące się do którejkolwiek części Witryny będą miały moc obowiązującą w razie gdyby którekolwiek z postanowień było niezgodne z niniejszymi Warunkami korzystania.

Ograniczenia użytkowania

Wszystkie internetowe produkty i usługi, informacje, materiały, dane, obrazy, ilustracje, dźwięki i inne części składowe zawarte w Witrynie („Treść”) chronione są prawem autorskim i należą do lub kontrolowane są przez Nielsena, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie nieautoryzowanie użycie Treści Witryny może stanowić pogwałcenie praw autorskich, znaku firmowego oraz innych przepisów i praw własności intelektualnej Nielsena lub osób trzecich. Nieautoryzowane używanie może skutkować roszczeniem o odszkodowanie jak też / bądź stanowić przestępstwo. Treść Witryny nie może w jakikolwiek sposób być zmieniona, skopiowana lub rozpowszechniona, ponownie opublikowana, przesłana, zamieszczona, dekompilowana lub przekazana bez uprzedniej zgody na piśmie Nielsena. Treść Witryny jest udostępniona jedynie w zgodnych z prawem celach.

Zastrzeżone prawa rządu Stanów Zjednoczonych

Treść Witryny jest udostępniona z „ZASTRZEŻONYMI PRAWAMI”. Używanie, duplikacja lub ujawnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 i następujących lub w przepisach przyjętych po ich wygaśnięciu. Korzystanie z Treści przez rząd Stanów Zjednoczonych stanowi uznanie, że Nielsen ma prawa własności do Treści.

Ustawa tzw. Digital Millennium Copyright Act

Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie zwanej Digital Millennium Copyright Act („Ustawa”), Nielsen zarejestrował się w Urzędzie Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych [United States Copyright Office] jako Usługodawca i przedstawiciel o ustalonej tożsamości i korzysta z ochrony Ustawy. Nielsen zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści będącej częścią Witryny lub na niej umieszczonej, która rzekomo narusza prawa autorskie innej osoby. Zawiadomienia Nielsena odnośnie wszelkich rzekomych naruszeń praw autorskich na którejś z Witryn Nielsena powinny być kierowane do radcy prawnego Nielsena na następujący adres: General Counsel’s Office, 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A,, nr telefonu: +1 646 654 5000.

Ograniczenia odpowiedzialności

NIELSEN NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA POWSTAŁE Z POWODU JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB OPROGRAMOWANIA W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ZAKŁÓCENIEM FUNKCJONOWANIA, BŁĘDEM, PRZEOCZENIEM, PRZERWĄ, DEFEKTEM, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB PRZEKAZANIU, WIRUSEM KOMPUTEROWYM LUB AWARIĄ LINII. NIELSEN NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA W TYM SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE I NASTĘPCZE, ANI ZA ODSZKODOWANIA KARNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE LUB Z OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO W TEJ WITRYNIE NAWET W PRZYPADKU ZANIEDBANIA LUB NAWET JEŻELI NIELSEN CZY TEZ UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL NIELSENA BYLI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB W OBU PRZYPADKACH. POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELSENA WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ZA PONIESIONE STRATY, SZKODY ORAZ PODSTAWY POWÓDZTWA (W ZAKRESIE UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ [W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT I PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI] LUB W INNY SPOSÓB) NIE PRZEKROCZY SUMY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO NINIEJSZEJ WITRYNY.

Przedłożenia

Niniejszym, użytkownik daje Nielsenowi prawo do wykorzystania uwag, sugestii, pomysłów, ilustracji lub innych informacji przekazanych Nielsenowi poprzez Witrynę (ogólnie „Przedłożenie”). Nielsen nie będzie zobowiązany do traktowania żadnego Przedłożenia jako poufnego i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pomysły związane z jego działalnością gospodarczą (w tym, bez ograniczeń, za pomysły na produkty lub na reklamę) i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakiegokolwiek podobieństwa, które może się w przyszłości pojawić w działalności lub treści Nielsena. Z wyjątkiem przewidzianym w poniższym akapicie, Nielsen będzie miał prawo wykorzystać Przedłożenie w jakichkolwiek celach o charakterze handlowym lub wszelkich innych bez wynagrodzenia użytkownika ani żadnej innej osoby przedkładającej. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony I zabezpieczenia Nielsena przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z korzystania lub rozpowszechniania tych materiałów.

Informacje związane z danymi osobowymi, które mogą być otrzymane poprzez Witrynę są przekazywane dobrowolnie przez osobę odwiedzającą Witrynę i podlegają zasadom naszej Polityki prywatności. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za wszelkie przekazane przez siebie materiały i że sam użytkownik, a nie Nielsen, ponosi pełną odpowiedzialność za wiadomość, łącznie z jej pełnoprawnym charakterem, wiarygodnością, odpowiedniością, oryginalnym charakterem i prawami autorskimi. Użytkownikowi zabrania się publikowania w Witrynie czy też przekazywania do Witryny lub z niej jakiegokolwiek materiału niezgodnego z prawem, zawierającego groźby, zniesławiającego, obraźliwego, obscenicznego, pornograficznego lub wszelkiego innego, który mógłby naruszyć jakiekolwiek prawa. Jeżeli zachodzi taka konieczność, Nielsen zastrzega sobie prawo do usunięcia, przeniesienia lub zredagowania tekstu wiadomości, która według własnego uznania firmy jest obelżywa, zniesławiająca, obsceniczna, niezgodna z prawami autorskimi lub przepisami dotyczącymi znaków handlowych, lub w inny sposób nie do przyjęcia, i użytkownik zrzeka się wszelkich ewentualnych praw moralnych odnośnie zmian wprowadzonych do materiału, które mogą użytkownikowi nie odpowiadać.

Jurysdykcja

O ile nie opisano inaczej, wszelka Treść Witryny jest udostępniona jedynie w celu przekazania informacji o Nielsenie i usługach firmy. Nielsen sprawuje kontrolę nad i zarządza Witryną i nie stwierdza, że Treść takiej Witryny jest odpowiednia lub dostępna do wykorzystania w innych miejscach. Inne witryny Nielsena mogą podlegać kontroli i mogą być zarządzane poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki i mogą podlegać przepisom ustawowym kraju w którym podlegają kontroli i zarządzaniu. Użytkownicy korzystający z Witryny w miejscu innym niż miejsce w którym podlega ona kontroli i zarządzaniu, odpowiedzialni są za zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Na Witrynie mogą występować nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Nielsen może również w dowolnej chwili wprowadzić zmiany lub ulepszenia. TREŚĆ WITRYNY UDOSTĘPNIONA JEST W STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. NIELSEN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, BRAKU NARUSZENIA PRAW ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIELSEN NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE MIESZCZĄCE SIĘ W TREŚCI WITRYNY BĘDĄ NIEPRZERWANE I BEZBŁĘDNE, ŻE DEFEKTY BĘDĄ POPRAWIONE LUB ŻE WITRYNA BĄDŹ SERWERY UDOSTĘPNIAJĄCE JE SĄ WOLNE OF WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH TREŚCI. NIELSEN NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O WYKORZYSTYWANIU LUB O WYNIKACH WYKORZYSTYWANIA TREŚCI WITRYNY POD WZGLĘDEM ICH PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI LUB INNYCH CECH. NIELSEN NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO AKTUALIZOWANIA MATERIAŁÓW W WITRYNIE. UŻYTKOWNIK (A NIE NIELSEN) BIERZE NA SIEBIE CAŁKOWITY KOSZT WSZELKIEJ WYMAGANEJ OBSŁUGI, NAPRAW LUB POPRAWEK. POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH. DODATKOWO, DANE ZAWARTE W WITRYNIE SŁUŻĄ JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM I NIE POWINNO SIĘ POLEGAĆ NA NICH W JAKIMKOLWIEK CELU. NIELSEN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKI OTRZYMANE BĄDŹ NIE OTRZYMANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZAWARTYCH W WITRYNIE.

ŚCIŚLE ZABRANIA SIĘ WSZELKICH ODNIESIEŃ DO NIELSENA LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W WITRYNIE W CELACH KOMERCYJNYCH, ŁĄCZNIE Z CYTOWANIEM WE WSZELKICH REKLAMACH, MATERIAŁACH HANDLOWYCH LUB INNYCH MATERIAŁACH MARKETINGOWYCH

Rozwiązanie

Nielsen lub użytkownik mogą w każdej chwili rozwiązać niniejsze porozumienie. Użytkownik może rozwiązać niniejsze porozumienie niszcząc wszystkie materiały pochodzące z Witryny, jak też wszelką związaną z nią dokumentację i wszelkie kopie i urządzenia. Nielsen może rozwiązać niniejsze porozumienie w trybie natychmiastowym i bez uprzedzenia, jeżeli w jego wyłącznym przekonaniu użytkownik naruszył jakiekolwiek niniejsze zasady lub warunki. Z chwilą rozwiązania, użytkownik musi zniszczyć wszystkie materiały pochodzące z niniejszej Witryny, ,jak też wszelką związaną z nią dokumentację i wszelkie kopie i urządzenia. Po rozwiązaniu porozumienia, użytkownik nie może uzyskać dostępu do Witryny bez pisemnej zgody Nielsena, pod warunkiem jednak, że Nielsen zachowa wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawem, przewidzianym niniejszym, do wykorzystywania Przedłożeń, przy czym prawo do ograniczania korzystania z Treści i obchodzenia się z Treścią pozostanie w mocy.

Witryny połączone linkami

Niniejsza Witryna zawiera linki do innych witryn nie utrzymywanych przez Nielsena. Nielsen nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn i nie składa żadnych oświadczeń odnoście treści lub prawidłowości opinii wypowiadanych w takich innych witrynach lub w witrynach połączonych do takowych. Nielsen może w każdej chwili usunąć wszelki link. Warunki korzystania i ochrona prywatności mogą być inne od tych mających zastosowanie w niniejszej Witrynie. Jeżeli użytkownik zdecyduje się wejść na jakąkolwiek witrynę innych podmiotów, czyni to wyłącznie na własne ryzyko i Nielsen nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z takiej witryny.

Zasady polityki w sprawie linków i logo

Wchodząc na jakąkolwiek stronę Witryny, Użytkownik zgadza się niniejszym aby wiązały go następujące zasady i warunki. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez niniejszy akapit, Nielsen zabrania tworzenia kopii niniejszej Witryny, wykorzystywanie lub umieszczanie nieautoryzowanych łączy hipertekstowych do Witryny jak też redagowania jakiejkolwiek Treści dostępnej na Witrynie. Użytkownicy mogą zamieścić linki do Witryny jedynie poprzez stronę główną lub wyznaczony portal. Portal jest stroną, która jest pierwszą i główną stroną służącą jako punkt wyjścia doprowadzający do znacznej ilości materiałów. Linki mogą mieć jedynie format tekstu i mogą przyjąć jedynie formę „Nielsen”. Przedstawienia logo Nielsena mogą być użyte jedynie jako linki i mogą być umieszczone jedynie za pisemnym zezwoleniem Nielsena. Wszelkie wnioski o takie zezwolenie lub o zezwolenie na umieszczenie linku do Witryny w inny sposób niż ten dozwolony w poprzednim akapicie, należy przedłożyć do Nielsen Global Communications, 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004, telefon: +1 646 654 5000. Umieszczając link do Witryny, użytkownik potwierdza i akceptuje, że oprócz przypadków określonych w niniejszym, wszelkie prawa do znaków firmowych lub oznaczeń usług zawartych w Witrynie, Treść zawarta w Witrynie oraz kształt Witryny są własnością Nielsena. Użytkownik nie może podawać nieprawdziwych informacji odnośnie swoich relacji z Nielsenem ani przedstawiać nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wrażenia o Nielsenie. W żadnym wypadku linki do Witryny nie mogą być użyte w sposób, który implikowałby lub sugerowałby, że Nielsen aprobuje lub popiera użytkownika, jego witrynę lub jego towary i usługi (w każdym przypadku z wyjątkiem oddzielnej umowy na piśmie pomiędzy Nielsenem a użytkownikiem). Nielsen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek treść zawartą w witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i bronić Nielsena przed jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Nielsenowi, które wynikają z lub są oparte na witrynie użytkownika. Żadne linki nie mogą pojawić się w witrynie użytkownika ani w żadnym kontekście zawierającym treść lub materiały mogące zinterpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze bądź naruszające czy w inny sposób pogwałcające lub popierające naruszenie lub w inny sposób pogwałcenie praw osób trzecich. Nielsen zastrzega sobie prawo do żądania, w każdej chwili i według własnego uznania, aby użytkownik usunął ze swojej witryny konkretny link lub wszystkie linki do Witryny Nielsena. Niniejsze nie stanowi licencji ale, z zastrzeżeniem poszanowania powyższych warunków przez użytkownika, Nielsen daje użytkownikowi prawo korzystania z nazwy „Nielsen” wyłącznie w celu ustanowienia linku do Witryny zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia na używanie nazwy „Nielsen”, jak określono w niniejszym akapicie, użytkownik nie może używać znaków firmowych ani oznaczeń usług w jakimkolwiek innym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Nielsena. Nielsen może w każdej chwili, według własnego uznania i bez powodu cofnąć zezwolenie udzielone niniejszym do używania nazwy „Nielsen” oraz prawo użytkownika do umieszczenia linku do jakiejkolwiek strony Witryny. W takim przypadku, na prośbę, użytkownika zgadza się natychmiast usunąć wszelkie linki do Witryny i zaprzestać używania nazwy „Nielsen” w celach umieszczania linków. W następstwie, wszelkie przyszłe linki do Witryny będą wymagały wyraźnej pisemnej zgody Nielsena. Nielsen zastrzega sobie prawo do nowelizacji, w każdym czasie, niniejszych warunków umieszczania linków. Umieszczając link do Witryny, użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się i na przestrzeganie niniejszych warunków umieszczania linków, jak też innych warunków prawnych odnośnie korzystania z i warunków Witryny co jakiś czas nowelizowanej.

Różne postanowienia

Nielsen może, bez uprzedzenia, wprowadzić poprawki do niniejszych Warunków Korzystania poprzez uaktualnienie informacji w Witrynie. Dalsze korzystanie w Witryny w chwili obecnej, lub po umieszczeniu jakichkolwiek zmian lub modyfikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika takich zmian i modyfikacji. Niniejsze Warunki Korzystania będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawnymi Stanu Illinois oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, niezależnie od jakichkolwiek zasad kolizji praw. Jeżeli jakikolwiek ustęp niniejszych Warunków Korzystanie zostanie orzeczony, jako niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, ten ustęp zostanie uznany za podzielny i nie wpłynie na ważność oraz na wykonalność pozostałych klauzul. Możliwe dowody korzystania z Witryny dla celów niezgodnych z prawem zostaną przekazane organom ścigania. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią całą Umowę pomiędzy stronami odnośnie korzystania z Witryny.

{“order”:0,”name”:”smartlist_42b0″,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/smartlist”},”children”:null}