súkromia

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZAMESTNANIA

Dátum účinnosti: JÚL 2019

SPOLOČNOSŤ NIELSEN

Oznámenie – správa údajov uchádzača

Toto oznámenie si dôsledne prečítajte. Odoslaním informácií obsiahnutých v prihláške na tejto webovej lokalite potvrdzujete váš súhlas so zhromažďovaním údajov uchádzača a ich použitím spoločnosťou Nielsen tak, ako je to uvedené ďalej. Údaje o vás, ktoré získame od vás a iných osôb v súvislosti s vašou žiadosťou, sa v tomto oznámení o ochrane osobných údajov označujú ako „údaje uchádzača“. Údaje uchádzača môžu obsahovať osobné údaje, teda akékoľvek informácie súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou.

 1. O spoločnosti The Nielsen Company. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globálna spoločnosť zaoberajúca sa meraním a analýzou údajov, ktorá poskytuje najúplnejší a najdôveryhodnejší dostupný prehľad zákazníkov a trhov na celom svete. Náš prístup spája interné údaje spoločnosti Nielsen s ďalšími zdrojmi údajov, vďaka čomu pomáhame zákazníkom po celom svete pochopiť, čo sa práve deje, čo sa bude diať ďalej a ako najlepšie môžu tieto znalosti využiť. Spoločnosť Nielsen poskytuje údaje a analýzy založené na vedeckej dôslednosti a inováciách už viac ako 90 rokov, pričom neustále vyvíja nové spôsoby, ako odpovedať na dôležité otázky, ktorým čelí odvetvie médií, reklamy, maloobchodu a spotrebného tovaru s rýchlym obratom. Spoločnosť Nielsen je súčasťou štandardu S&P 500 a má pobočky vo viac ako 100 krajinách, ktoré pokrývajú viac ako 90 % svetovej populácie. Viac informácií nájdete na lokalite www.nielsen.com. Personálne oddelenie možno kontaktovať na e-mailovej adrese talentacquisition@nielsen.com.
 2. Prevádzkovatelia údajov. Postupy opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov vykonáva skupina spoločností Nielsen. Ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré poskytujete alebo ktoré spracúvame v súvislosti s touto lokalitou a vašou žiadosťou, sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Zoznam spoločností skupiny Nielsen je k dispozícii tu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spoločnosti Nielsen ako prevádzkovateľa údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom postupu popísaného v nižšie uvedenej časti„Kontaktujte nás“.
 3. Získavanie údajov. Odoslanie vašej žiadosti a súvisiacich údajov uchádzača je v plnej miere dobrovoľné. V rámci procesu uchádzania o zamestnanie môže spoločnosť Nielsen o vás získavať nasledujúce údaje:
  • Údaje, ktoré odošlete. V rámci procesu uchádzania o zamestnanie – či už v počiatočnom štádiu alebo po tom, ako vám ponúkneme zamestnanie – môžete odoslať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia, číslo sociálneho poistenia alebo iné identifikačné číslo, pohlavie, súčasné zamestnanie, príjem, podrobnosti o vašom vzdelaní a iné údaje, ktoré sa nachádzajú v dokumentoch súvisiacich so zamestnaním, napríklad v životopise.
  • Údaje zo zdrojov tretích strán.
   • V prípade, že spoločnosť Nielsen bude zvažovať vašu žiadosť alebo vám ponúkne zamestnanie, môže získať ďalšie údaje, a to buď priamo od vás, alebo od tretích strán (napr. prostredníctvom dôsledných previerok uchádzača, ak to povoľuje miestna legislatíva). V niektorých krajinách bude pred finalizovaním pracovnej ponuky nutné vykonať dôslednú previerku uchádzača. Pred vykonaním dôslednej previerky od vás budeme v súlade s platnými právnymi predpismi požadovať samostatný súhlas na jej vykonanie.
   • Spoločnosť Nielsen môže vykonať overenie vášho vzdelania/získaného titulu a previerky referencií, predchádzajúcich zamestnávateľov však bude kontaktovať len s vaším súhlasom. Tieto previerky budú prísne obmedzené na informácie týkajúce vzdelania a odbornosti.
   • Spoločnosť Nielsen môže takisto vykonávať previerky sociálnych médií na verejne prístupných profiloch, avšak iba v relevantnom rozsahu pre výkon pracovnej pozície, pre ktorú vás zvažujeme.
  • Údaje získavané automaticky. Počas vašej návštevy našej lokality môžeme automaticky získavať údaje o vašom zariadení, vrátane adresy IP, typu prehliadača, času a dátumu vašej návštevy lokality a vrátane webovej lokality, ktorú ste navštívili pred touto lokalitou.
  • Údaje získavané prostredníctvom súborov Cookie. Na uľahčenie používania našich online nástrojov na podávanie žiadostí o zamestnanie môžeme použiť technológiu súborov cookie. Súbory cookie na tejto lokalite slúžia výlučne na zvýšenie vášho používateľského komfortu a nepoužívajú sa na prijímanie rozhodnutí súvisiacich so zamestnaním. V nastaveniach svojho internetového prehliadača môžete zakázať príjem našich súborov cookie, môžete tým však znemožniť používanie našich online nástrojov na podávanie žiadostí o zamestnanie.
 4. V rámci vašej žiadosti o zamestnanie vás tiež môžeme požiadať, aby ste sa zúčastnili doplnkových činností posudzovania, aby sme mohli lepšie posúdiť vašu kvalifikáciu pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Konkrétne sme uzatvorili partnerstvo s treťou stranou s názvom Pymetrics, vďaka ktorému môžeme využívať ich prístup založený na hrách, ktorý slúži ako doplnok pri hodnotení kandidáta a výberovom procese. Informácie, ktoré si spoločnosť Pymetrics vymieňa so spoločnosťou Nielsen, sa považujú za údaje uchádzača a spoločnosť Nielsen s nimi bude nakladať v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Pozrite si tiež oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Pymetrics, ktoré vám umožní pochopiť ich postupy spracovania údajov. Ak máte otázky týkajúce sa spoločnosti Pymetrics a toho, ako sa dané informácie využívajú v rámci vašej žiadosti o zamestnanie, obráťte sa na nás na adrese talentacquisition@nielsen.com.
 5. Použitie údajov uchádzača. Spoločnosť Nielsen môže údaje uchádzača použiť na písomnú, telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu s vami, na vyhodnotenie vašej žiadosti, na analýzu potrieb a postupov personálu spoločnosti Nielsen, prípadne na efektívne riadenie náborového procesu a správu zamestnancov spoločnosti Nielsen. Údaje uchádzača môžeme zlúčiť s vyhľadávacími nástrojmi a údajmi z iných zdrojov, ako je to uvedené v časti „Získavanie údajov“ tohto oznámenia.
 6. Právny základ pre spracovanie – osoby s pobytom v EHP. V závislosti od vašej jurisdikcie od nás môže miestna legislatíva požadovať, aby sme uviedli právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s touto lokalitou získavame. Informácie, ktoré odošlete, spracujeme v rámci vašej žiadosti o zamestnanie na základe nášho oprávneného záujmu. alebo oprávneného záujmu určitých tretích strán za predpokladu, že takéto spracovanie nepresiahne vaše práva a slobody. Vaše osobné údaje budeme predovšetkým spracovávať na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli realizovať proces uchádzania o zamestnanie, ako aj efektívnu a zákonnú prevádzku tejto lokality. Môžeme mať aj iné oprávnené záujmy a v takom prípade vám v konkrétnej chvíli objasníme, o aké záujmy ide. Vytvorením účtu potvrdzujete, že spoločnosť Nielsen spracúva vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto oznámení.  Ak budeme spracovávať akékoľvek citlivé osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, dôvodom bude to, že: (a) ste nám poskytli svoj výslovný súhlas na spracovanie daných informácií, (b) ich spracovanie je nevyhnutné z dôvodu stanovenia, výkonu a obhajoby právneho nároku alebo (c) ste dané informácie preukázateľne zverejnili. V situáciách, ktoré si vyžadujú váš súhlas, vás budeme informovať o účeloch a rozsahu spracovania vašich osobných údajov a vaše osobné údaje budeme spracovávať na právnom základe vášho výslovného súhlasu.      
  • Právny základ pre spracovanie – osoby s pobytom v Turecku. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme v súvislosti s touto stránkou, je nevyhnutnosť takýchto úkonov spracovania v zmysle našich legitímnych záujmov za predpokladu, že takéto spracovanie neprevýši vaše práva a slobody, že sú tieto úkony spracovania potrebné na vyhotovenie a realizáciu pracovnej zmluvy a že je takéto spracovanie nevyhnutné na splnenie našich právnych záväzkov. Vaše osobné údaje budeme predovšetkým spracovávať na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli realizovať proces uchádzania o zamestnanie, ako aj efektívnu a zákonnú prevádzku tejto lokality. Môžeme mať aj iné oprávnené záujmy a v takom prípade vám v konkrétnej chvíli objasníme, o aké záujmy ide. Okrem prípadov uvedených v tomto oznámení v priebehu procesu podania žiadosti o zamestnanie sa môžu vyskytnúť prípady, keď musíme získať váš výslovný súhlas, aby sme mohli pokračovať v niektorých postupoch, ktoré si vyžadujú spracovanie vašich osobných údajov na ďalšie účely alebo na spracovanie. vašich osobných údajov citlivej povahy. Ak v takýchto prípadoch poskytnete požadovaný súhlas a boli ste predtým upovedomení o účeloch a rozsahu spracovania vašich osobných údajov, vaše osobné údaje budeme tiež spracovávať na právnom základe vášho výslovného súhlasu.     Ak máte nejaké otázky alebo potreby týkajúce sa právneho základu, na základe ktorého vaše osobné údaje získavame a používame, obráťte sa na nás na adrese privacy.department@nielsen.com.
 7. Právo na prístup k osobným údajom. K svojim údajom uchádzača môžete získať kedykoľvek prístup a upraviť ich, ak sa prihlásite do programu Success Factors, kde ich môžete aktualizovať. Ak ste dostali predbežnú ponuku na zamestnanie, môžete sa prihlásiť a overiť si svoje údaje, vyjadriť súhlas s prípadnou osobnou previerkou a elektronicky podpísať súhlas so zverejnením údajov. Na spoločnosť Nielsen sa môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o prezretie informácií, ktoré o vás máme, o ich opravu alebo aktualizáciu, prípadne môžete požiadať o údaje ďalších strán, ktorým boli tieto informácie sprístupnené, alebo odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov. Obráťte sa na nás prostredníctvom postupu popísaného v nižšie uvedenej časti „Kontaktujte nás“, prípadne zaslaním e-mailu na personálne oddelenie spoločnosti Nielsen na adrese talentacquisition@nielsen.com.   V závislosti od vašej krajiny pôvodu môžete mať isté ďalšie práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás máme. Ak by ste si chceli prezrieť, opraviť, aktualizovať, zrušiť alebo inak obmedziť používanie vašich osobných údajov, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich osobných údajov (v príslušných prípadoch), alebo ak máte ďalšie otázky o tom, ako využívame vaše osobné údaje získané počas procesu uchádzania o zamestnanie, kontaktujte nás. Ak sa na nás obrátite prostredníctvom vyššie uvedeného postupu, podnikneme kroky potrebné na identifikáciu všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú, aby sme mohli na vašu žiadosť reagovať.   
  • Práva dotknutých osôb – osoby s pobytom v Turecku. Okrem vyššie uvedených práv máte podľa tureckého zákona o ochrane údajov č. 6698 ako dotknutá osoba s bydliskom v Turecku k dispozícii celý rad nasledovných práv týkajúcich sa vašich osobných údajov: 
   • Právo dozvedieť sa, či sa vaše osobné údaje spracúvajú,
   • Právo vyžiadať si informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov,
   • Právo oboznámiť sa s účelom spracovania vašich osobných údajov a či sa údaje používajú v súlade s uvedeným účelom,
   • Právo dozvedieť sa o tretích stranách, ktorým boli vaše údaje poskytnuté doma alebo v zahraničí,
   • Právo požiadať o opravu spracovaných osobných údajov, ktoré boli spracované neúplne alebo nepresne,
   • Právo požiadať o vymazanie alebo zničenie vašich osobných údajov v prípade, že účel spracúvania už neexistuje,
   • Právo požiadať, aby bol proces opravy, vymazania alebo zničenia, vykonaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, oznámený tretím stranám, ktorým boli osobné údaje poskytnuté,
   • Právo vzniesť námietku proti rozhodnutiu, ktoré má negatívny vplyv na vašu osobu a ktoré bolo dosiahnuté v dôsledku analýzy vašich osobných údajov výlučne automatickým spôsobom,
   • Právo požiadať o náhradu škody, ktorú ste utrpeli v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu, akým využívame vaše osobné údaje alebo chcete podať žiadosť v súvislosti s niektorým z vašich práv, kontaktujte nás na adrese tr.kvkk@nielsen.com. Ak sa na nás obrátite prostredníctvom vyššie uvedeného postupu, podnikneme kroky potrebné na identifikáciu všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú, aby sme mohli na vašu žiadosť reagovať.
 8. Kedy zdieľame údaje uchádzača.
  • V rámci skupiny spoločností Nielsen. Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a preto, že sme súčasťou väčšej skupiny spoločností pôsobiacich v medzinárodnom meradle, môžeme údaje uchádzača niekedy sprístupniť iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Nielsen.
  • Zamestnancom a náborovým pracovníkom spoločnosti Nielsen. Údaje uchádzača kontrolujú predovšetkým (nie však výlučne) zamestnanci personálneho oddelenia spoločnosti Nielsen a môžu sa uchovávať elektronicky alebo v tlačenej podobe. Prístup k niektorým alebo všetkým údajom uchádzača môžu mať tiež ďalší zamestnanci zapojení do procesu náboru alebo správy informácií, vrátane vyššieho manažmentu alebo externých poskytovateľov náborových služieb.
  • S tretími stranami – poskytovateľmi služieb. Údaje uchádzača poskytneme tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby. Patria sem (okrem iných) napríklad spoločnosti, ktoré zabezpečujú hosting webových lokalít, analýzu údajov, infraštruktúru, služby IT, zákaznícky servis, doručovanie e-mailov a audítorské služby. Konkrétne hosting tejto webovej lokality zabezpečuje spoločnosť SAP Success Factors. Success Factors je softvérový program na nábor ľudských zdrojov, ktorý za spoločnosť Nielsen prevádzkuje spoločnosť SAP. Uchádzači si môžu prostredníctvom softvéru Success Factors vytvoriť profil a odoslať svoj životopis a prihlášku, ktoré posúdi spoločnosť Nielsen. Spoločnosť SAP Success Factors tak spracuje údaje uchádzača a ďalšie informácie, ktoré poskytnete v rámci uchádzania o zamestnanie, aby tak pomohla spoločnosti Nielsen v náborovom procese.
  • Ak to vyžadujú právne predpisy alebo regulačné orgány. Údaje uchádzača môžeme niekedy poskytnúť právnym a regulačným orgánom (napríklad úradom práce a daňovým úradom), ďalej našim účtovníkom, audítorom, právnikom a ďalším externým poradcom a stranám, ktoré nám dodávajú produkty alebo poskytujú služby (napríklad dodávatelia služieb IT a konzultanti v oblasti personalistiky). Takisto môžeme údaje uchádzača poskytnúť akejkoľvek tretej strane v prípade, ak je ich poskytnutie vyžadované zákonom alebo ak je to potrebné na to, aby nám bolo umožnené uplatniť naše zákonné práva alebo podniknúť kroky v prípade nezákonných činností, alebo na ochranu bezpečnosti akejkoľvek osoby.
  • V rámci zlúčenia, predaja alebo prevodu majetku. V prípade predaja, zlúčenia alebo iného prevodu spoločnosti na iný subjekt môžeme ako súčasť tejto transakcie previesť údaje uchádzača.
 9. Uchovávanie údajov uchádzača. Údaje uchádzača môžeme uložiť na čas nevyhnutne potrebný na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov (taktiež na zváženie toho, či sú vaše zručnosti vhodné na výkon iných pozícií v rámci spoločnosti Nielsen). Počnúc dňom získania vašich údajov uchádzača ich nebudeme v žiadnom prípade uchovávať dlhšie ako povoľujú miestne právne predpisy, pokiaľ sa nestanete zamestnancom spoločnosti Nielsen. V takom prípade môže platiť iné obdobie uchovávania údajov. Záznamy, ktoré nie sú výslovne označené ako údaje uchádzača, môžu mať odlišné obdobia uchovávania (napr. e-mailové serverové záznamy prijatých alebo odoslaných e-mailov).
 10. Zabezpečenie údajov uchádzača. Máme zavedené primerané organizačné, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia určené na ochranu údajov uchádzača, ktoré spravujeme. Bohužiaľ, nemôžeme zaručiť 100-percentné zabezpečenie pri prenose údajov cez internet alebo pri uchovávaní údajov. Ak máte pocit, že zabezpečenie niektorých údajov, ktoré o vás máme, je ohrozené, čo najskôr sa na nás obráťte podľa postupu uvedeného v časti „Kontaktujte nás“ a informujte nás o danom probléme.
 11. Cezhraničné prevody. Informácie, ktoré nám poskytujete, alebo údaje, ktoré získavame prostredníctvom tejto lokality, môžeme uložiť a spracovávať v akejkoľvek krajine, v ktorej má skupina spoločností Nielsen alebo naši poskytovatelia služieb prevádzku a/alebo zariadenie. V dôsledku toho môžeme vaše osobné údaje previesť do krajín alebo regiónov, v ktorých neplatia zákony o ochrane osobných údajov alebo súkromia podobné tým, ktoré platia vo vašej domovskej krajine. V takých prípadoch zabezpečíme, aby boli zavedené primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Ak chcete získať bližšie informácie o týchto prevodoch a opatreniach, ktoré využívame na ich uľahčenie, kontaktujte nás.
 12. Deti. Táto lokalita nie je určená ani zámerne cielená pre deti vo veku menej ako 13 rokov a vedome nezískavame osobné údaje uchádzača o žiadnej osobe mladšej ako 13 rokov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje týkajúce sa dieťaťa, podnikneme primerané kroky na ich odstránenie.
 13. Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov týkajúcich sa zamestnania. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov týkajúcich sa zamestnania ruší a nahrádza akékoľvek iné naše vyhlásenie o získavaní a používaní údajov uchádzača spoločnosťou Nielsen. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu a vykonávanie podstatných zmien v tomto oznámení o ochrane osobných údajov týkajúcich sa zamestnania a v našich postupoch pri manipulácii s údajmi uchádzača v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Aktuálne platnú verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov týkajúcich sa zamestnania si môžete kedykoľvek pozrieť online na tejto lokalite alebo si môžete vyžiadať jeho kópiu kontaktovaním zástupcu personálneho oddelenia na adrese talentacquisition@nielsen.com.
 14. Kontaktujte nás. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese privacy.department@nielsen.com. Taktiež nám môžete poslať list na tieto adresy:

Z krajín EÚ:
ATTN: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z ostatných krajín:
Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA