súkromia

Vyhlásenie spoločnosti Nielsen o ochrane osobných údajov uchádzača

Dátum účinnosti: september 2020

Toto vyhlásenie si dôsledne prečítajte. Odoslaním informácií obsiahnutých v prihláške na tejto webovej lokalite potvrdzujete váš súhlas so zhromažďovaním údajov uchádzača a ich použitím spoločnosťou Nielsen tak, ako je to uvedené ďalej. Údaje o vás, ktoré získame od vás a iných osôb v súvislosti s vašou žiadosťou, sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označujú ako „údaje uchádzača“. Údaje uchádzača môžu obsahovať osobné údaje, teda akékoľvek informácie súvisiace s identifikovanou alebo identifikovateľnou osobou.

 1. O spoločnosti The Nielsen Company. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globálna spoločnosť zaoberajúca sa meraním a analýzou údajov, ktorá poskytuje najúplnejší a najdôveryhodnejší dostupný prehľad zákazníkov a trhov na celom svete. Náš prístup spája interné údaje spoločnosti Nielsen s ďalšími zdrojmi údajov, vďaka čomu pomáhame zákazníkom na celom svete pochopiť, čo sa práve deje, čo sa bude diať ďalej a ako môžu tieto znalosti čo najlepšie využiť. Spoločnosť Nielsen poskytuje údaje a analýzy založené na vedeckej dôslednosti a inováciách už viac ako 90 rokov, pričom neustále vyvíja nové spôsoby, ako odpovedať na dôležité otázky, ktorým čelí odvetvie médií a reklamy. Viac informácií nájdete na lokalite www.nielsen.com.
 2. Prevádzkovatelia údajov. Postupy opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vykonáva skupina spoločností Nielsen. Ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré poskytujete alebo ktoré spracúvame v súvislosti s touto lokalitou a vašou žiadosťou, sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Zoznam spoločností skupiny Nielsen je k dispozícii tu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spoločnosti Nielsen ako prevádzkovateľa údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom postupu popísaného v nižšie uvedenej časti „Kontaktujte nás“.
 3. Zhromažďovanie údajov. Odoslanie vašej žiadosti a súvisiacich údajov uchádzača je v plnej miere dobrovoľné. V rámci procesu uchádzania o zamestnanie môže spoločnosť Nielsen o vás zhromažďovať nasledujúce údaje:
  • Údaje, ktoré odošlete. V rámci procesu uchádzania o zamestnanie – či už v počiatočnom štádiu alebo po tom, ako vám ponúkneme zamestnanie – môžete odoslať svoje meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia, číslo sociálneho poistenia alebo iné identifikačné číslo, pohlavie, súčasné zamestnanie, príjem, podrobnosti o vašom vzdelaní a iné údaje, ktoré sa nachádzajú v dokumentoch súvisiacich so zamestnaním, napríklad v životopise.Údaje zo zdrojov tretích strán.
  • Údaje zo zdrojov tretích strán.
   • V prípade, že spoločnosť Nielsen bude zvažovať vašu žiadosť alebo vám ponúkne zamestnanie, môže zhromažďovať ďalšie údaje, a to buď priamo od vás, alebo od tretích strán (napr. prostredníctvom dôsledných previerok uchádzača, ak to povoľuje miestna legislatíva). V niektorých krajinách bude pred finalizovaním pracovnej ponuky nutné vykonať dôslednú previerku uchádzača. Pred vykonaním dôslednej previerky od vás budeme v súlade s platnými právnymi predpismi požadovať samostatný súhlas na jej vykonanie.Spoločnosť Nielsen môže vykonať overenie vášho vzdelania/získaného titulu a previerky referencií, predchádzajúcich zamestnávateľov však bude kontaktovať len s vaším súhlasom. Tieto previerky budú prísne obmedzené na informácie týkajúce vzdelania a odbornosti.
   • Spoločnosť Nielsen môže vykonať overenie vášho vzdelania/získaného titulu a previerky referencií, predchádzajúcich zamestnávateľov však bude kontaktovať len s vaším súhlasom. Tieto previerky budú prísne obmedzené na informácie týkajúce vzdelania a odbornosti.
   • Spoločnosť Nielsen môže takisto vykonávať previerky sociálnych médií na verejne prístupných profiloch, avšak iba v rozsahu relevantnom pre výkon pracovnej pozície, pre ktorú vás zvažujeme.
  • Údaje zhromažďované automaticky. Počas vašej návštevy našej lokality môžeme automaticky zhromažďovať údaje o vašom zariadení vrátane adresy IP, typu prehliadača, času a dátumu vašej návštevy lokality, ako aj webovej stránky, ktorú ste navštívili pred touto lokalitou.
  • Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov Cookie. Na uľahčenie používania našich online nástrojov na podávanie žiadostí o zamestnanie môžeme použiť technológiu súborov cookie. Súbory cookie na tejto lokalite slúžia výlučne na zvýšenie vášho používateľského komfortu a nepoužívajú sa na prijímanie rozhodnutí súvisiacich so zamestnaním. V nastaveniach svojho internetového prehliadača môžete zakázať príjem našich súborov cookie, čím však môžete znemožniť používanie našich online nástrojov na podávanie žiadostí o zamestnanie.
 4. V rámci vašej žiadosti o zamestnanie vás tiež môžeme požiadať, aby ste sa zúčastnili doplnkových činností posudzovania, aby sme mohli lepšie posúdiť vašu kvalifikáciu pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.  Keď v rámci náborového procesu využijete služby našich poskytovateľov služieb, informácie zdieľané so spoločnosťou Nielsen sa budú považovať za údaje uchádzača a spoločnosť Nielsen s nimi bude nakladať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pozrite si tiež vyhlásenie o ochrane osobných údajov našich poskytovateľov služieb, ktoré vám umožní pochopiť ich postupy spracovania údajov.
 5. Použitie údajov uchádzača. Spoločnosť Nielsen môže údaje uchádzača použiť na písomnú, telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu s vami, na vyhodnotenie vašej žiadosti, na analýzu potrieb a postupov obsadzovania pracovných miest spoločnosti Nielsen, prípadne na efektívne riadenie náborového procesu a správu zamestnancov spoločnosti Nielsen. Údaje uchádzača môžeme zlúčiť s vyhľadávacími nástrojmi a údajmi z iných zdrojov, ako je to uvedené v časti „Zhromažďovanie údajov“ tohto vyhlásenia.
 6. Právny základ pre spracovanie – osoby s pobytom v EHP. V závislosti od vašej jurisdikcie od nás môže miestna legislatíva požadovať, aby sme uviedli právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s touto lokalitou získavame. Informácie, ktoré odošlete, spracujeme v rámci vašej žiadosti o zamestnanie na základe nášho oprávneného záujmu. alebo oprávneného záujmu určitých tretích strán za predpokladu, že takéto spracovanie nepresiahne vaše práva a slobody. Vaše osobné údaje budeme predovšetkým spracovávať na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli realizovať proces uchádzania o zamestnanie, ako aj efektívnu a zákonnú prevádzku tejto lokality. Môžeme mať aj iné oprávnené záujmy a v takom prípade vám v konkrétnej chvíli objasníme, o aké záujmy ide. Vytvorením účtu udeľujete súhlas, aby spoločnosť Nielsen spracovávala vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto vyhlásení.  Ak budeme spracovávať akékoľvek citlivé osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, dôvodom bude to, že: (a) ste nám poskytli svoj výslovný súhlas na spracovanie daných informácií, (b) ich spracovanie je nevyhnutné z dôvodu stanovenia, výkonu a obhajoby právneho nároku alebo (c) ste dané informácie preukázateľne zverejnili. V situáciách, ktoré si vyžadujú váš súhlas, vás budeme informovať o účeloch a rozsahu spracovania vašich osobných údajov a vaše osobné údaje budeme spracovávať na právnom základe vášho výslovného súhlasu.      
  • Právny základ pre spracovanie – osoby s pobytom v Turecku. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme v súvislosti s touto stránkou, je nevyhnutnosť takýchto úkonov spracovania v zmysle našich legitímnych záujmov za predpokladu, že takéto spracovanie neprevýši vaše práva a slobody, že sú tieto úkony spracovania potrebné na vyhotovenie a realizáciu pracovnej zmluvy a že je takéto spracovanie nevyhnutné na splnenie našich právnych záväzkov. Vaše osobné údaje budeme predovšetkým spracovávať na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli realizovať proces uchádzania o zamestnanie, ako aj efektívnu a zákonnú prevádzku tejto lokality. Môžeme mať aj iné oprávnené záujmy a v takom prípade vám v konkrétnej chvíli objasníme, o aké záujmy ide. Okrem prípadov uvedených v tomto vyhlásení v priebehu procesu uchádzania o zamestnanie sa môžu vyskytnúť prípady, keď musíme získať váš výslovný súhlas, aby sme mohli pokračovať v niektorých postupoch, ktoré si vyžadujú spracovanie vašich osobných údajov na ďalšie účely alebo na spracovanie vašich osobných údajov citlivej povahy. Ak v takýchto prípadoch poskytnete požadovaný súhlas a boli ste predtým upovedomení o účeloch a rozsahu spracovania vašich osobných údajov, vaše osobné údaje budeme tiež spracovávať na právnom základe vášho výslovného súhlasu.
  • Ak máte nejaké otázky alebo potreby týkajúce sa právneho základu, na základe ktorého vaše osobné údaje získavame a používame, obráťte sa na nás na adrese privacy.department@nielsen.com.
 7. Právo na prístup k osobným údajom. K svojim údajom uchádzača môžete získať kedykoľvek prístup a upraviť ich, ak sa prihlásite do programu Success Factors, kde ich môžete aktualizovať. Ak ste dostali predbežnú ponuku na zamestnanie, môžete sa prihlásiť a overiť si svoje údaje, vyjadriť súhlas s prípadnou osobnou previerkou a elektronicky podpísať súhlas so zverejnením údajov. Na spoločnosť Nielsen sa môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o prezretie informácií, ktoré o vás máme, o ich opravu alebo aktualizáciu, prípadne môžete požiadať o údaje ďalších strán, ktorým boli tieto informácie sprístupnené, alebo odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov. Obráťte sa na nás prostredníctvom postupu popísaného v nižšie uvedenej časti „Kontaktujte nás“, prípadne zaslaním e-mailu na personálne oddelenie spoločnosti Nielsen na adrese talentacquisition@nielsen.com.   V závislosti od vašej krajiny pôvodu môžete mať isté ďalšie práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás máme. Ak by ste si chceli prezrieť, opraviť, aktualizovať, zrušiť alebo inak obmedziť používanie vašich osobných údajov, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich osobných údajov (v príslušných prípadoch), alebo ak máte ďalšie otázky o tom, ako využívame vaše osobné údaje K svojim údajom uchádzača môžete získať kedykoľvek prístup a upraviť ich, ak sa prihlásite do našej náborovej platformy, kde ich môžete aktualizovať. Na spoločnosť Nielsen sa môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o prezretie informácií, ktoré o vás máme, o ich opravu alebo aktualizáciu, prípadne môžete požiadať o údaje ďalších strán, ktorým boli tieto informácie sprístupnené, alebo odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov. V závislosti od vašej krajiny pôvodu môžete mať určité dodatočné práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré prechovávame. Ak by ste si chceli prezrieť, opraviť, aktualizovať, zrušiť alebo inak obmedziť používanie vašich osobných údajov, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich osobných údajov (v príslušných prípadoch), alebo ak máte ďalšie otázky o tom, ako využívame vaše osobné údaje získané počas procesu uchádzania o zamestnanie, kontaktujte nás. Ak sa na nás obrátite prostredníctvom vyššie uvedeného postupu, podnikneme kroky potrebné na identifikáciu všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú, aby sme mohli na vašu žiadosť reagovať.  Ak máte bydlisko v EHS a domnievate sa, že spoločnosť Nielsen nedodržala zákony o ochrane osobných údajov alebo podmienky tohto vyhlásenia, môžete podať sťažnosť referentovi pre ochranu údajov spoločnosti Nielsen e-mailom na adresu privacy.department@Nielsen.com alebo príslušnému orgánu na ochranu údajov („orgán na ochranu údajov“). Kontaktné údaje orgánu na ochranu údajov v krajine vášho bydliska nájdete tu 
  • Práva dotknutých osôb – osoby s pobytom v Turecku. Okrem vyššie uvedených práv máte podľa tureckého zákona o ochrane údajov č. 6698 ako dotknutá osoba s bydliskom v Turecku k dispozícii celý rad nasledovných práv týkajúcich sa vašich osobných údajov: 
   • Právo dozvedieť sa, či sa vaše osobné údaje spracúvajú,
   • Právo vyžiadať si informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov,
   • Právo oboznámiť sa s účelom spracovania vašich osobných údajov a či sa údaje používajú v súlade s uvedeným účelom,
   • Právo dozvedieť sa o tretích stranách, ktorým boli vaše údaje poskytnuté doma alebo v zahraničí,
   • Právo požiadať o opravu spracovaných osobných údajov, ktoré boli spracované neúplne alebo nepresne,
   • Právo požiadať o vymazanie alebo zničenie vašich osobných údajov v prípade, že účel spracúvania už neexistuje,
   • Právo požiadať, aby bol proces opravy, vymazania alebo zničenia, vykonaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, oznámený tretím stranám, ktorým boli osobné údaje poskytnuté,
   • Právo vzniesť námietku proti rozhodnutiu, ktoré má negatívny vplyv na vašu osobu a ktoré bolo dosiahnuté v dôsledku analýzy vašich osobných údajov výlučne automatickým spôsobom,
   • Právo požiadať o náhradu škody, ktorú ste utrpeli v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spôsobu, akým využívame vaše osobné údaje, alebo chcete podať žiadosť v súvislosti s niektorým z vašich práv, kontaktujte nás na adrese tr.kvkk@nielsen.com. Ak sa na nás obrátite prostredníctvom vyššie uvedeného postupu, podnikneme kroky potrebné na identifikáciu všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú, aby sme mohli na vašu žiadosť reagovať.
 8. Kedy zdieľame údaje uchádzača.
  • V rámci skupiny spoločností Nielsen. Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov, ako aj preto, že sme súčasťou väčšej skupiny spoločností pôsobiacich v medzinárodnom meradle, môžeme údaje uchádzača niekedy sprístupniť iným spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Nielsen.
  • So zamestnanci alebo náborovými pracovníkmi spoločnosti Nielsen. Údaje uchádzača kontrolujú predovšetkým (nie však výlučne) zamestnanci personálneho oddelenia spoločnosti Nielsen a môžu sa uchovávať elektronicky alebo v tlačenej podobe. Prístup k niektorým alebo všetkým údajom uchádzača môžu mať aj ďalší zamestnanci zapojení do procesu náboru alebo správy informácií vrátane vyššieho manažmentu alebo externých poskytovateľov náborových služieb.
  • S tretími stranami – poskytovateľmi služieb. Údaje uchádzača poskytneme tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby. Patria sem (okrem iných) napríklad spoločnosti, ktoré poskytujú softvér na nábor ľudských zdrojov, zabezpečujú testovanie schopností, virtuálne video pohovory, hosting webových lokalít, analýzu údajov, infraštruktúru, služby IT, zákaznícky servis, doručovanie e-mailov a audítorské služby.
  • Ak to vyžadujú právne predpisy alebo regulačné orgány. Niekedy môžeme údaje uchádzača sprístupniť právnym a regulačným orgánom (ako sú napríklad úrad práce alebo daňový úrad), našim účtovníkom, audítorom, právnikom a ďalším externým profesionálnym poradcom.  Takisto môžeme údaje uchádzača poskytnúť akejkoľvek tretej strane v prípade, ak ich poskytnutie vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na to, aby nám bolo umožnené uplatniť naše zákonné práva alebo podniknúť kroky v prípade nezákonných činností, prípadne na ochranu bezpečnosti akejkoľvek osoby.
  • V rámci zlúčenia, predaja alebo prevodu majetku. V prípade predaja, zlúčenia alebo iného prevodu spoločnosti na iný subjekt môžeme údaje uchádzača previesť ako súčasť tejto transakcie.
 9. Uchovávanie údajov uchádzača. Údaje uchádzača môžeme uložiť na čas nevyhnutne potrebný na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (taktiež na zváženie toho, či sú vaše zručnosti vhodné na výkon iných pozícií v rámci spoločnosti Nielsen). Počnúc dňom získania vašich údajov uchádzača ich nebudeme v žiadnom prípade uchovávať dlhšie ako povoľujú miestne právne predpisy, pokiaľ sa nestanete zamestnancom spoločnosti Nielsen. V takom prípade môže platiť iné obdobie uchovávania údajov. Záznamy, ktoré nie sú výslovne označené ako údaje uchádzača, môžu mať odlišné obdobia uchovávania (napr. záznamy e-mailového servera o prijatých alebo odoslaných e-mailoch).
 10. Zabezpečenie údajov a prenos údajov. Spoločnosť Nielsen udržiava globálnu organizáciu zabezpečenia údajov, ktorá používa primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu vašich údajov, kým sú pod našou kontrolou.  Vaše údaje môžeme uchovávať a spracovávať vo vašej domovskej krajine alebo môžeme tieto údaje preniesť a exportovať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do akejkoľvek krajiny, v ktorej máme zariadenia alebo v ktorých spolupracujeme s poskytovateľmi služieb a spracovateľmi, vrátane Spojených štátov a Indie. Zákony o ochrane údajov iných krajín sa môžu líšiť od zákonov vo vašej domovskej krajine. Pri prenose údajov zabezpečujeme, aby to bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi pre prenos údajov.
 11. Deti. Táto lokalita nie je určená ani zámerne cielená pre deti vo veku menej ako 18 rokov a vedome nezískavame osobné údaje uchádzača o žiadnej osobe mladšej ako 18 rokov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje týkajúce sa dieťaťa, podnikneme primerané kroky na ich odstránenie.
 12. Aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov uchádzača.Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nahrádza akékoľvek iné písomné alebo ústne vyhlásenie o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania osobných údajov uchádzača zo strany spoločnosti Nielsen.

Kontaktujte nás. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese privacy.department@nielsen.com. Môžete nám tiež poslať list na nasledujúce adresy:

Z krajín EÚ:
ATTN: Legal Dept.
Nielsen Ireland
14 Riverwalk, National Digital Park
Citywest Business Campus
Dublin 24
D24 XN32

Z ostatných krajín:
Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA