Podmienky používania

Podmienky používania

Dátum účinnosti: 1 August 2014

Pozorne si prečítajte nasledujúce podmienky používania.

Spoločnosť NIELSEN COMPANY(US), LLC so sídlom na 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ („Nielsen“) požaduje, aby všetci návštevníci tejto internetovej stránky, ktorú vlastní, prevádzkuje, licenčne spravuje a kontroluje spoločnosť Nielsen („stránka“), dodržiavali nasledujúce podmienky používania. Navštevovaním a používaním stránky vyjadrujete, že uznávate tieto podmienky používania a súhlasíte s nimi. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nemali by ste stránku používať. Termín „Vy“ alebo „Váš“ sa vzťahuje na používateľa alebo návštevníka stránky. Spoločnosť Nielsen môže kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek stav stránky vrátane dostupnosti akejkoľvek funkcie, databázy alebo obsahu. Spoločnosť Nielsen môže tiež stanoviť obmedzenia na niektoré funkcie alebo služby a/alebo obmedziť Váš prístup k častiam alebo celej stránke bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu. V prípade ustanovení, ktoré môžu byť v rozpore s týmito podmienkami používania, budú rozhodujúce zmluvné podmienky dohody o poskytovaní služieb klientovi spoločnosti Nielsen pre akúkoľvek časť stránky.

Obmedzenia používania

Všetky internetové produkty a služby, informácie, materiály, údaje, obrázky, grafické, zvukové a iné zložky na stránke („obsah“) sú chránené autorskými právami a sú vo vlastníctve alebo pod správou spoločnosti Nielsen, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu na stránke môže porušiť autorské práva, ochrannú známku a iné zákony a práva duševného vlastníctva spoločnosti Nielsen alebo tretích strán. Neoprávnené používanie môže viesť k nároku na náhradu škody a/alebo byť trestným činom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nielsen nemožno obsah stránky upravovať, kopírovať ani distribuovať, znova publikovať, nahrávať, uverejňovať, spätne analyzovať ani žiadnym spôsobom prenášať. Obsah na stránke je uvedený iba na zákonné účely.

Práva obmedzené vládou USA

Obsah na stránke je zabezpečený „OBMEDZENÝMI PRÁVAMI“. Použitie, kopírovanie alebo sprístupnenie vládou USA podlieha obmedzeniam stanoveným v zákonoch FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a nasl. alebo v neskorších predpisoch. Používanie obsahu vládou USA znamená uznanie vlastníckych práv spoločnosti Nielsen na obsah.

Zákon o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (DMCA)

Spoločnosť Nielsen sa zaregistrovala ako poskytovateľ služieb a určila zástupcu na Úrade na ochranu autorských práv v Spojených štátoch amerických v súlade s podmienkami zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (ďalej len „zákon“) a využíva ochrany podľa tohto zákona. Spoločnosť Nielsen si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah uvedený alebo zverejnený na stránke, ktorý by mal porušovať autorské práva inej osoby. Oznámenia spoločnosti Nielsen o akýchkoľvek údajných porušeniach autorských práv na stránke spoločnosti Nielsen je potrebné adresovať kancelárii hlavného právneho zástupcu spoločnosti Nielsen, na adrese 85 Broad Street, New York, New York 10004, USA, tel. + 1 646 654 5000.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ NIELSEN NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ANI UJMU SPÔSOBENÚ AKÝMIKOĽVEK MATERIÁLMI ALEBO SOFTVÉROM VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKÉHOKOĽVEK ZLYHANIA VÝKONNOSTI, CHYBY, OPOMENUTIA, PRERUŠENIA, PORUCHY, ONESKORENIA PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÉHO VÍRUSU ALEBO ZLYHANIA LINKY. SPOLOČNOSŤ NIELSEN NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI VOČI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO UJMU, VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEPRIAMYCH, MIMORIADNYCH A VEDĽAJŠÍCH ŠKÔD, ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO SPOLIEHANIA SA NA INFORMÁCIE DRUHEJ STRANY, ZÁVAŽNÝCH ALEBO REPRESÍVNYCH ŠKÔD, KTORÉ VZNIKNÚ Z POUŽÍVANIA, PRÍPADNE NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA MATERIÁLOV ALEBO SOFTVÉRU DOSTUPNÉHO PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY, A TO AJ V PRÍPADE NEDBANLIVOSTI, ALEBO AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ NIELSEN ALEBO AKÝKOĽVEK JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA BOLI JEDNOTLIVO ALEBO SPOLOČNE UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE PRE VÁS NEMUSÍ PLATIŤ, POKIAĽ PLATNÝ ZÁKON NEUMOŽŇUJE OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VEDĽAJŠIE ALEBO ZÁVAŽNÉ ŠKODY. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI NIELSEN ZA VŠETKY STRATY, ŠKODY A DÔVODY ŽALOBY (VYPLÝVAJÚCE ZO ZMLUVY, DELIKTU [VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEDBANLIVOSTI, ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBKY A OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI], ALEBO INÝM SPÔSOBOM) NEBUDE VÄČŠIA AKO SUMA, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA PRÍSTUP K NAVŠTEVOVANIU TEJTO STRÁNKY.

Príspevky

Týmto udeľujete spoločnosti Nielsen právo používať všetky pripomienky, návrhy, nápady, grafické alebo iné informácie oznámené spoločnosti Nielsen prostredníctvom stránky (spoločne „príspevok“). Spoločnosť Nielsen nebude musieť zaobchádzať so žiadnym príspevkom ako s dôverným, a nebude niesť zodpovednosť za žiadne nápady týkajúce sa jej podnikateľskej činnosti (vrátane, okrem iného, nápadov na produkty alebo reklamu) a nevznikne jej žiadna zodpovednosť v dôsledku žiadnych podobností, ktoré sa môžu objaviť v budúcich operáciách spoločnosti Nielsen alebo v obsahu. Spoločnosť Nielsen bude mať s výnimkou informácií uvedených v tomto odseku právo využívať príspevky na akékoľvek komerčné alebo iné účely akéhokoľvek druhu bez kompenzácie pre Vás alebo akúkoľvek osobu, ktorá príspevok odošle. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Nielsen za akýkoľvek záväzok vyplývajúci z používania alebo distribúcie týchto materiálov a obránite a ochránite ju pred akýmkoľvek takýmto záväzkom. Ďalej udeľujete spoločnosti Nielsen právo používať Vaše meno v súvislosti s reprodukovaním alebo distribúciou takýchto materiálov.

Osobne identifikovateľné údaje, ktoré môžu byť prijaté na stránke, poskytuje návštevník stránke dobrovoľne, a riadia sa podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Potvrdzujete, že ste zodpovedný za akýkoľvek odoslaný materiál a plnú zodpovednosť za správu, vrátane jej zákonnosti, spoľahlivosti, primeranosti, originality a autorských práv, nesiete Vy, nie spoločnosť Nielsen. Nesmiete zverejňovať ani prenášať na stránku ani z nej žiaden nezákonný, výhražný, hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický ani iný materiál, ktorý by porušoval akýkoľvek zákon. V prípade potreby si spoločnosť Nielsen vyhradzuje právo odstrániť, presunúť alebo upraviť správy, ktoré podľa vlastného uváženia považuje za urážlivé, hanlivé, nemravné, porušujúce autorské práva alebo práva týkajúce sa ochranných známok, alebo za inak neprijateľné, a Vy sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv, ktoré môžete mať, na materiál upravený alebo zmenený spôsobom, s ktorým nesúhlasíte.

Právomoc

Pokiaľ nie je uvedené inak, je celý obsah na tejto stránke sprístupnený iba s cieľom poskytnúť informácie o spoločnosti Nielsen a jej službách. Spoločnosť Nielsen riadi a prevádzkuje stránku a neposkytuje žiadne vyhlásenie, že obsah na tejto stránke je vhodný alebo dostupný na používanie na iných miestach. Iné internetové stránky spoločnosti Nielsen môžu byť spravované a prevádzkované mimo územia Spojených štátov amerických a môžu podliehať zákonom krajiny, v ktorej sú spravované a prevádzkované. Ak použijete stránku z iného miesta, než z miesta, z ktorého je stránka spravovaná a prevádzkovaná, nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných vnútroštátnych zákonov.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V obsahu na stránke sa môžu vyskytovať technické nepresnosti alebo preklepy. Spoločnosť Nielsen môže taktiež kedykoľvek vykonať zmeny alebo zlepšenia stránky. OBSAH NA STRÁNKE JE UVEDENÝ VO FORME „AKO JE“ A „AKO DOSTUPNÝ“ A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, PLNE V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM. SPOLOČNOSŤ NIELSEN ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA ZÁKONOV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NIELSEN NEZARUČUJE, ŽE NEPRÍDE K PRERUŠENIU FUNKCIÍ V OBSAHU, ŽE BUDÚ BEZCHYBNÉ, ŽE NEDOSTATKY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, ALEBO ŽE STRÁNKA, PRÍPADNE SERVERY, KTORÉ ICH SPRÍSTUPŇUJÚ, SÚ BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV. SPOLOČNOSŤ NIELSEN NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA VYUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA OBSAHU NA STRÁNKE Z HĽADISKA ICH SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO INAK. SPOLOČNOSŤ NIELSEN SA NEZAVÄZUJE, ŽE BUDE AKTUALIZOVAŤ MATERIÁLY NA STRÁNKE. VŠETKY NÁKLADY NA CELÚ POTREBNÚ ÚDRŽBU, VŠETKY OPRAVY ALEBO NÁPRAVU NESIETE VY (NIE SPOLOČNOSŤ NIELSEN). VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE PRE VÁS NEMUSÍ PLATIŤ, POKIAĽ PLATNÝ ZÁKON NEPOVOĽUJE VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK. ĎALEJ, informácie uvedené NA STRÁNKE slúžia len na informačné účely a nie je možné spoliehať sa na ne na žiaden účel. Spoločnosť Nielsen nenesie zodpovednosť za žiadne získané alebo nezískané výsledky v dôsledku využívania informácií uvedených NA STRÁNKE.

Akékoľvek odvolávanie sa na spoločnosť Nielsen alebo na informácie uvedené NA STRÁNKE na KOMERČNÉ ÚČELY vrátane CITÁCIE v akejkoľvek reklame, zábezpeke predaja alebo v iných MARKETINGOVÝCH MATERIÁLOCH je prísne zakázané.

Ukončenie

Spoločnosť Nielsen alebo Vy môžete ukončiť túto zmluvu kedykoľvek. Túto zmluvu môžete ukončiť zničením všetkých materiálov získaných zo stránky, ako aj celej súvisiacej dokumentácie a všetkých kópií a inštalácií. Spoločnosť Nielsen môže ukončiť túto zmluvu okamžite bez upozornenia, ak podľa jej výlučného úsudku porušíte ktorúkoľvek z týchto zmluvných podmienok. Po ukončení musíte zničiť všetky materiály získané z tejto stránky a celú súvisiacu dokumentáciu spolu so všetkými kópiami a inštaláciami. Po ukon��ení tejto zmluvy nesmiete bez písomného schválenia spoločnosti Nielsen navštevovať túto stránku, avšak za predpokladu, že spoločnosť Nielsen si zachová všetky práva vrátane všetkých autorských práv a práva na využívanie všetkých príspevkov, ako je uvedené v tejto zmluve, pričom obmedzenia používania a zaobchádzania s obsahom zostávajú plne v platnosti.

Prepojené internetové stránky

Stránka obsahuje prepojenia na iné internetové stránky, ktoré neudržiava spoločnosť Nielsen. Spoločnosť Nielsen nie je zodpovedná za obsah takýchto internetových stránok a neposkytuje žiadne vyhlásenia akéhokoľvek druhu v súvislosti s obsahom alebo presnosťou názorov vyjadrených na tejto alebo iných internetových stránkach alebo v súvislosti s inými prepojeniami uvedenými na takýchto iných stránkach. Začlenenie akéhokoľvek prepojenia na takéto internetové stránky neznamená schválenie takýchto stránok alebo akýchkoľvek produktov alebo služieb na nich uvedených spoločnosťou Nielsen. Spoločnosť Nielsen môže kedykoľvek ukončiť prepojenie. Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktoré platia pre takéto internetové stránky, sa môžu líšiť od podmienok používania a zásad ochrany osobných údajov platných pre tieto internetové stránky. Ak sa rozhodnete pre prístup na akékoľvek internetové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s touto stránkou, robíte to výhradne na vlastné riziko a spoločnosť Nielsen nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu vyplývajúcu z používania takýchto internetových stránok.

Zásady prepájania a používania loga

Prepojením na akúkoľvek stránku na tejto stránke týmto súhlasíte, že nasledujúce zmluvné podmienky sú pre Vás záväzné. Pokiaľ v tomto odseku nie je uvedené inak, spoločnosť Nielsen zakazuje ukladanie stránky do medzipamäte, používanie alebo zverejňovanie neoprávnených hypertextových prepojení na stránku a zobrazovanie akéhokoľvek obsahu dostupného prostredníctvom tejto stránky v rámoch. Prepojenie na stránku môžete získať iba cez domovskú stránku tejto stránky alebo cez určenú stránku brány. Stránka brány je akákoľvek stránka, ktorá je prvou a primárnou stránkou slúžiacou ako východiskový bod pre významnú časť obsahu. Prepojenia môžu byť iba v textovej podobe a iba v znení „Nielsen“. Obrázky loga spoločnosti Nielsen možno používať iba na účely prepojenia a môžu byť použité iba s výslovným písomným povolením spoločnosti Nielsen. Akékoľvek žiadosti o takéto povolenie alebo o povolenie uviesť prepojenie na stránku iným spôsobom, než je povolený v predchádzajúcom odseku, je potrebné adresovať oddeleniu Global Communications spoločnosti Nielsen na adresu 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004 Tel.: +1 646 654 5000. Uvedením prepojenia na stránku potvrdzujete a súhlasíte, že okrem toho, čo je uvedené v tejto zmluve, patria všetky práva na ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti Nielsen, používané na stránke, a na dizajn stránky spoločnosti Nielsen. Svoj vzťah k spoločnosti Nielsen nesmiete vysvetľovať nesprávne alebo prezentovať nepravdivé alebo zavádzajúce dojmy o spoločnosti Nielsen. Žiadne prepojenia na túto stránku nemožno použiť spôsobom, ktorý znamená alebo naznačuje, že spoločnosť Nielsen schvaľuje alebo podporuje Vás, Vaše webové stránky alebo Váš tovar a služby (vo všetkých prípadoch, pokiaľ sa s vami spoločnosť Nielsen nedohodne samostatne v písomnej podobe). Spoločnosť Nielsen nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden obsah uvedený na Vašej webovej stránke. Súhlasíte, že spoločnosť Nielsen odškodníte za všetky nároky vyplývajúce z Vašej webovej stránky alebo založené na Vašej webovej stránke a ochránite ju pred nimi. Na žiadnej strane Vašej stránky sa nesmie (nesmú) objaviť žiadne prepojenie (prepojenia) s obsahom alebo materiálmi, ktoré možno interpretovať ako hanlivé, nemorálne alebo trestné, alebo ktoré porušujú alebo inak narúšajú, prípadne obhajujú porušenie alebo narušenie akýchkoľvek práv tretích strán. Spoločnosť Nielsen si vyhradzuje právo požiadať Vás kedykoľvek a podľa svojho výlučného uváženia o odstránenie všetkých prepojení alebo akékoľvek konkrétne prepojenie na stránku z Vašej webovej stránky. Toto nie je licencia, no ak dodržíte vyššie uvedené podmienky, spoločnosť Nielsen súhlasí, že Vám povolí používať názov „Nielsen“ výlučne s cieľom vytvoriť prepojenie na túto internetovú stránku, ako povoľuje táto zmluva. S výnimkou obmedzeného povolenia používať názov „Nielsen“, ako stanovuje tento odsek, nesmiete bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Nielsen používať žiadne ochranné známky alebo servisné známky tejto spoločnosti na žiaden iný účel. Spoločnosť Nielsen môže kedykoľvek podľa svojho vlastného uváženia a bez udania dôvodu odňať povolenie udelené v tejto zmluve na používanie názvu „Nielsen“ a Vaše právo uvádzať prepojenie na akékoľvek stránky na tejto stránke.. V takom prípade na požiadanie súhlasíte, že okamžite odstránite všetky prepojenia na túto stránku, a prestanete používať názov „Nielsen“ na účely vytvárania prepojení. Následne si akékoľvek budúce prepojenia na túto stránku budú vyžadovať výslovné písomné povolenie spoločnosti Nielsen. Spoločnosť Nielsen si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky vytvárania prepojení. Ďalším prepájaním na túto stránku súhlasíte, že tieto zmluvné podmienky vytvárania prepojení sú pre Vás záväzné a budete ich dodržiavať spolu s ostatnými právnymi podmienkami používania a podmienkami tejto stránky priebežne v platnom znení.

Rôzne

Spoločnosť Nielsen môže aktualizovaním týchto zverejnených informácií kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prehodnotiť uvedené podmienky používania. Vaše ďalšie používanie stránky v súčasnosti alebo po zverejnení akýchkoľvek zmien alebo úprav bude znamenať, že s uvedenými zmenami alebo úpravami súhlasíte. Tieto podmienky používania sa budú riadiť zákonmi štátu Illinois a Spojených štátov amerických a budú interpretované podľa nich bez ohľadu na akékoľvek zásady týkajúce sa konfliktov právnych predpisov. Ak bude akákoľvek časť týchto podmienok používania vyhlásená za nezákonnú, neúčinnú alebo nevykonateľnú, bude sa takáto časť považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení. Možný dôkaz využívania tejto stránky na nelegálne účely bude predložený orgánom činným v trestnom konaní. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi zmluvnými stranami o používaní stránky.